MUSEOMAKI.FI:n käyttöehdot

1. Yleistä

museomaki.fi on Asunto Oy Museomäen (jäljempänä ”Museomäki”) osoitteessa www.museomaki.fi julkaisema palvelu (jäljempänä ”Sivusto”). Palvelun julkaisemisessa voidaan käyttää myös muita verkkotunnuksia (domain) Museomäen valinnan mukaan. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Museomäen ja Sivuston käyttäjän välillä.

Sivusto koostuu sekä kaikille julkisista osioista (esimerkiksi pääsivu, yhteystiedot, taloyhtiön historia) että vain asukkaille tarkoitetusta yksityisistä osioista (esimerkiksi Asukkaille-osio). Lisäksi Sivuston hallinnointiin ja muokkaamiseen keskittynyt osio on vain rajatun käyttäjäryhmän nähtävillä.

Sivuston käyttäjällä on oikeus käyttää Sivustoa jäljempänä käyttöehtojen kohdassa 3. "Oikeudet" määritellyin ehdoin.

Sivusto toimitetaan sitoumuksetta. Museomäki vastaa Sivuston toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen ja tarkkaan sisältöön, mutta ei miltään osin takaa Sivuston tai sen osien oikeellisuutta, täsmällisyyttä, luotettavuutta, yhdenpitävyyttä muun julkaistun materiaalin kanssa tai Sivuston toimintavarmuutta. Museomäellä ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Museomäellä on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Sivustosta sekä muuttaa Sivuston julkisia osioita yksityisiksi tai lopettaa Sivuston ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Museomäellä on oikeus perustellusta syystä lopettaa palvelun tarjoaminen asiakkaille osittain tai kokonaan.

2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

Sivuston käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas. Sivusto on lisäpalvelu talon asukkaille, eikä Museomäki ole velvollinen hankkimaan asukkaille tarvittavia verkkoyhteyksiä.

Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Museomäki tai sen lisenssinantajat eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms).

3. Oikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Museomäellä tai muilla Sivustolle tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. Museomäki pidättää itsellään kaikki oikeudet www.museomaki.fi -sivujen sisältöön ellei sivuilla toisin ole mainittu.

Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Sivusto on Asiakkaan käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Asiakas ottaa Sivustoon yhteyden verkkoselaimella. Yksityisen osion käyttö tapahtuu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Asiakas on vastuussa käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi Museomäelle käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen verkko@museomaki.fi. Asiakas vastaa kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät kadonneen käyttäjätunnuksensa käyttämisestä, kunnes hän on ilmoittanut Museomäelle käyttäjätunnusten katoamisesta tai joutumisesta kolmannen haltuun ja Museomäki on kuitannut vastaanottaneensa mainitun ilmoituksen.

Asiakas on korvausvelvollinen Museomäelle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

4. Henkilötietojen käyttö

Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla. Käyttäjätunnusten yhteydessä ei tallenneta minkäänlaista tietoa käyttäjänimen ja salasanahajautteen lisäksi.

Arkaluontoiset tiedot

Museomäki ei kerää eikä käsittele henkilötietolain tarkoittamia Asiakasta koskevia arkaluonteisia henkilötietoja.

Privacy policy

Palvelun sisällön käytön seuraamiseksi Asiakkaan tietokoneelle saatetaan ajoittain siirtää niin sanottuja evästeitä (”cookies”). Evästettä käytetään ainoastaan asiakkaan kirjautumisstatuksen (SSID) säilyttämiseen. Evästeillä ei seurata ja yksilöidä asiakkaita. Eväste tuhotaan uloskirjautumisen yhteydessä.

Tietoturva

Kaikki kerätyt tiedot säilytetään luottamuksellisina. Museomäki pyrkii erilaisin teknisin toimenpitein estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä tietoihin, niiden väärinkäyttöä sekä mahdollista epätarkkuutta.

Valitettavasti mikään tekninen järjestelmä ei ole täysin turvallinen tietokonejärjestelmien väärinkäyttäjiä vastaan ja tietojen toimittamiseen sekä käsittelyyn liittyy aina riskejä riippumatta siitä, miten tietoja kerätään ja käsitellään.

5. Käyttökatkot

Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Museomäki pyrkii informoimaan käyttökatkoista, vaikka se tai sen lisenssinantajat eivät vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä. Museomäellä ei ole vastuuta Sivuston keskeytyksistä eikä Museomäki korvaa Asiakkaalle Sivuston keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.

6. Tiedotteet

Sivustolla on ylläpitäjillä mahdollisuus lisätä asukastiedotteita ja muokata sivuston tekstisisältöä. Tekstissä julkaistavat mielipiteet eivät välttämättä edusta Museomäen mielipiteitä tai linjaa. Tekstin tuottaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen mukaista. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä.

Kirjoittaja myöntää Museomäelle oikeuden muokata, kopioida, julkaista tai olla julkaisematta kokonaan tai osittain sellaista aineistoa, jonka kirjoittaja on tuottanut sivustolle.

7. Käyttöehtojen muutokset

Museomäki pidättää itsellään oikeudet muuttaa näitä ehtoja ilman ennakkoilmoitusta.

8. Ylivoimainen este

Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

9. Muut ehdot

Museomäellä on oikeus siirtää Sivusto ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät käyttäjätilit. Palvelu käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.

ASUNTO OY MUSEOMÄEN MUSEOMAKI.FI -SIVUSTON KÄYTTÖEHDOT 20.8.2008