As Oy Museomäen järjestysmääräykset

Nämä järjestysmääräykset on hyväksytty taloyhtiön asumisviihtyisyyden ja järjestyksen turvaamiseksi. Kaikkien on käyttäytymisellään ja muullakin tavoin otettava huomioon muut talon asukkaat ja toiminnan harjoittajat. Asukkaiden on huolehdittava siitä, että myös heidän vieraansa noudattavat osaltaan näitä järjestysmääräyksiä.

Kiinteistöä koskevia määräyksiä on myös järjestyslaissa ja muussa lainsäädännössä.

Yhteiset tilat

Ulko-ovet pidetään lukittuina ja niistä kuljettaessa on huolehdittava siitä, että ne lukkiutuvat uudestaan.

Yhteisissä tiloissa on vältettävä metelöintiä. Tupakointi ja turha oleskelu niissä on kielletty. Tupakointi on myös kielletty taloyhtiön yhteisillä parvekkeilla. Yhteisten tilojen ja ulko-alueiden käytössä on noudatettava siisteyttä ja järjestystä.

Paloturvallisuussyistä tavaroita saa säilyttää vain niitä varten varatuissa tiloissa. Palovaarallisten aineiden säilytyksessä on noudatettava paloturvallisuussäännöksiä.

Kilpien ja mainosten kiinnittäminen sekä antennien yms. asentaminen tai muut vastaavat muutostyöt huoneiston ulkopuolelle on sallittu vain yhtiön luvalla.

Kiinteistössä havaituista vioista on ilmoitettava yhtiön edustajalle.

Jätehuolto

Talousjätteet ja muut roskat on vietävä pakattuina jäteastioihin. Lisäksi on otettava huomioon määräykset jätteiden lajittelusta.

Muiden kuin talousjätteiden poiskuljettamisesta asukkaiden on huolehdittava itse. Ympäristölle haitalliset jätteet on vietävä jätehuoltoviranomaisten niille varaamille paikoille.

Lastenvaunut, polkupyörät ja ajoneuvot

Lastenvaunut, polku- ja moottoripyörät on säilytettävä niille varatussa katoksessa tai pyöräsuojassa. Autojen pysäköinti yhtiön alueella on sallittu vain tavaran lastauksen ajaksi.

Huoneistot

Huoneistoissa ei saa viettää häiritsevää elämää. Erityisesti klo 22.00 – 07.00 on vältettävä häiriön aiheuttamista.

Huoneistoja on hoidettava huolellisesti. Vesivuodoista ja muista huoneistoissa havaituista vioista on viipymättä ilmoitettava yhtiön edustajalle. Huoneiston haltijan on ennen töiden aloittamista ilmoitettava yhtiölle huoneiston vesi- ja kosteuseristeisiin kohdistuvista muutostöistä. Yhtiölle on etukäteen ilmoitettava myös muihin rakenteisiin, putkistoon, sähköjohtoihin yms. kohdistuvista töistä.

Muutos- ja korjaustöissä on otettava huomioon naapureiden asumisviihtyisyys ja porraskäytävien siisteys. Melua ja häiriöitä aiheuttavista töistä on ilmoitettava etukäteen naapureille, ja ne on pyrittävä tekemään arkisin ennen klo 21.00. WC- ja muihin viemäreihin ei saa laittaa jätteitä tai muita esineitä, jotka saattavat tukkia tai vaurioittaa niitä.

Parvekkeilla ei saa valmistaa ruokaa siten, että paloturvallisuus vaarantuu tai siten, että siitä aiheutuu haittaa tai häiriötä ympäristölle. Parvekkeet on pidettävä siisteinä, ja talvisin niiltä on luotava lumet.

Huoneistoja ei saa tuulettaa porraskäytäviin.

Muuttoilmoitus

Huoneistoon muutosta ja poismuutosta on aina ilmoitettava yhtiön edustajalle.

Tomuttaminen

Mattojen ja vuodevaatteiden tomuttaminen on sallittu parvekkeilla tai tähän tarkoitukseen varatuilla alueilla arkisin klo 8.00 – 18.00.

Lemmikkieläimet

Huoneistojen ulkopuolella lemmikkieläimet on pidettävä kytkettyinä. Ne eivät saa häiritä talon asukkaita tai muita taloyhtiössä asioivia eivätkä liata rakennusta tai piha-aluetta.

Määräysten rikkominen

Järjestysmääräysten rikkominen saattaa aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden, huoneiston hallintaanoton tai vuokra-sopimuksen irtisanomisen/purkamisen.

Määräykset on vahvistettu yhtiökokouksessa 17. huhtikuuta 2008.

Ordningsbestämmelser för bostads AB Museomäki

Dessa ordningsbestämmelser har godkänts för att trygga boendetrivseln och ordningen i husbolaget. Alla skall genom sitt beteende och på annat sätt ta hänsyn till övriga som bor i huset och till verksamhetsutövare. De boende skall se till att också deras gäster iakttar dessa ordningsbestämmelser.

Också i ordningslagen och i övrig lagstiftning finns föreskrifter gällande fastigheter.

Gemensamma utrymmen

Ytterdörrarna hålls stängda och den som öppnar dem skall se till att de på nytt går i lås.

Buller skall undvikas i de gemensamma utrymmena. Tobaksrökning och onödig vistelse i dem är förbjudet. Tobaksrökning är också förbjudet på bolagets gemensamma balkonger. Snygghet och ordning skall iakttas vid användning av gemensamma utrymmen och uteområden.

Av brandsäkerhetsskäl får föremål förvaras endast på ställen som reserverats för dem. Vid förvaring av brandfarliga ämnen skall stadgar om brandsäkerhet iakttas.

Det är endast med bolagets samtycke tillåtet att anbringa skyltar och reklamaffischer samt att sätta upp antenner o. dyl. eller att utföra motsvarande arbeten utanför lägenheten. Anmälan om fel som observerats i fastigheten skall göras till en företrädare för bolaget.

Avfallshantering

Hushållsavfall och annat skräp skall i paket föras till avfallsbehållarna. Dessutom skall bestämmelserna om sortering av avfall beaktas.

De boende skall själva dra försorg om att annat än hushållsavfall blir bortfört. För miljön skadligt avfall skall föras till ställen som avfallshanteringsmyndigheterna har reserverat för dem.

Barnvagnar, cyklar och fordon

Barnvagnar, cyklar och motorcyklar skall förvaras i till dem avsedda skydd eller cykelskjul. Parkering av bilar på bolagets område är tillåtet endast under på- eller avlastning.

Lägenheterna

I lägenheterna får man inte föra ett störande leverne. Speciellt skall buller undvikas kl. 22.00–07.00.

Lägenheterna skall skötas omsorgsfullt. Anmälan om vattenläckage och andra fel som observerats i en lägenhet skall utan dröjsmål göras till en företrädare för bolaget.

Om ändringsarbeten som berör vatten- och fuktspärrar i lägenheten skall lägenhetsinnehavaren meddela bolaget innan arbetena inleds. Vid ändrings- och reparationsarbeten skall hänsyn tas till grannarnas boendetrivsel och till snyggheten i trappuppgångarna. Till grannarna skall på förhand göras anmälan om arbeten som medför buller och störningar och sådana arbeten skall såvitt möjligt utföras på vardagarna före klockan 21.00. Också om arbeten som rör övriga konstruktioner, rörnätet, elledningar o. dyl., skall bolaget underrättas på förhand.

I WC- och andra avlopp får inte sådant avfall eller övriga föremål sättas som kan täppa till eller skada dem.

På balkongerna får mat inte tillredas på ett sådant sätt att brandsäkerheten äventyras eller så att det förorsakar olägenhet eller är störande för miljön. Balkongerna skall hållas snygga och på vintrarna skall snön skottas från dem. Lägenheterna får inte vädras till trappuppgångarna.

Flyttningsanmälan

För att bolagets interna förvaltning skall kunna skötas skall anmälan om flyttning till eller från en lägenhet alltid göras till bolagets företrädare.

Damning

Att damma mattor och sängkläder är tillåtet på balkonger eller områden som reserverats för detta ändamål under vardagar kl. 8.00-18.00.

Husdjur

Utanför lägenheterna skall husdjur hållas i koppel. De får inte störa dem som bor eller sköter ärenden i huset och de får inte smutsa ner byggnaden eller tomten.

Överträdelse av bestämmelserna

Överträdelse av ordningsbestämmelserna kan medföra skadeståndsskyldighet, besittningstagande av lägenhet eller upphävande av hyresavtal.

Bestämmelserna har fastställts vid bolagsstämman 17/4 2008.